บริการ Quick e-Bill

สมัครง่าย สะดวก รวดเร็ว

กรอกข้อมูล
logo
 • บุคคลทั่วไป กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติ ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง)
 • นิติบุคคล กรอกหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.

ใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล หรือ e-Bill ให้คุณรู้ค่าบริการรายเดือนจาก NT(TOT) ได้สะดวกรวดเร็ว เพียงใช้ e-Bill เพื่อรับใบแจ้งค่าบริการทางอีเมลแทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถเข้าใช้บริการได้เฉพาะเจ้าของเลขหมายบริการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเลขหมายบริการเท่านั้น (บุคคลทั่วไป/นิติบุคคล)

ช่องทางการสมัคร e-Bill

 1. สมัครออนไลน์ได้ที่
 2. ***กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้
  • แบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ NT e-Bill สำหรับนิติบุคคล (องค์กร/บริษัท) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  • เอกสารรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หรือหนังสือรับรอง/มอบอำนาจ จากหน่วยงาน องค์กรของรัฐ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ / มีสิทธิ์ดำเนินการขององค์กร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา
   “เพื่อมอบอำนาจเปิดสิทธิ์ให้ .............(ชื่อ-สกุล ผู้สมัครใช้บริการ)............. สมัครใช้บริการ e-Bill ของบริษัท/องค์กรผ่านระบบ NT eService”
  • สำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง (ผู้ได้รับมอบอำนาจให้สมัครฯ) พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา
   “เพื่อสมัครใช้บริการ e-Bill ของบริษัท/องค์กร ผ่านระบบ NT eService”
 3. สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการลูกค้า NT ทุกแห่งทั่วประเทศ
 4. สมัครผ่าน NT Contact Center โทร 1888