แบบฟอร์ม ขอสมัครใช้บริการ NT Quick e-Bill สำหรับนิติบุคคล (องค์กรและบริษัท)

ข้อมูลผู้สมัครใช้บริการ
ชื่อ - นามสกุล : ........................................................................................................................................................................................................................................
Email ที่ต้องการรับ e-Bill : ..............................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : ....................................................................................................................................................................................................................
หมายเลขบริการที่ต้องการสมัคร Quick e-Bill
1. .................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... 4. .....................................................
5. .................................................... 6. .................................................... 7. .................................................... 8. .....................................................
9. .................................................... 10. ................................................... 11. ................................................... 12. ...................................................
13. ................................................... 14. ................................................... 15. ................................................... 16. ...................................................
17. ................................................... 18. ................................................... 19. ................................................... 20. ...................................................
21. ................................................... 22. ................................................... 23. ................................................... 24. ...................................................
(หากท่านมีหมายเลขบริการที่ต้องการมากกว่านี้ท่านสามารถแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้)
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. แบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ NT e-Bill สำหรับนิติบุคคล (องค์กรและบริษัท) ในการสมัคร Quick e-Bill หลายหมายเลขบริการสามารถใช้แบบฟอร์มเดียวกันนี้แนบเอกสารมา ในการสมัครแต่ละหมายเลขได้
  2. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หรือเอกสารแสดงสิทธิ์การดำเนินการขององค์กร
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ / มีสิทธิ์ดำเนินการขององค์กร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา
    “เพื่อมอบอำนาจเปิดสิทธิ์ให้ .............(ชื่อ-สกุล ผู้สมัครใช้บริการ)............. สมัครใช้บริการ e-Bill ของบริษัท/องค์กรผ่านระบบ NT eService”
  4. สำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง (ผู้ได้รับมอบอำนาจให้สมัครฯ) พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง และระบุข้อความด้านล่างของสำเนา
    “เพื่อสมัครใช้บริการ e-Bill ของบริษัท/องค์กร ผ่านระบบ NT eService”


................................................................................................

ลงชื่อผู้สมัครใช้บริการ